23 ianuarie 2019

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            Vizat,           

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                      Secretar

ACĂŢARI                                                                                      Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului favorabil ca Școala Gimnazială Acățari să devină parte a consorțiului școlar constituit de următoarele unități de învățământ Grup Școlar ”Bocskai Istvan”Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Vârgata,Școala Gimnazială Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Mărculeni,Școala Gimnazială Măgherani

 

  

                        Primarul comunei Acățari;

           

             Având in vedere adresa Scolii Gimnaziale Acățari, nr. 49/16.10.2019, inregistrată la Institutia noastra sub nr. 318/17.01.2019 ;

              Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.431 /2019 și raportul de specialitate nr. 436/2019;

        In conformitate cu  prevederile:

-         art. 62 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

-         art. 5 si art. 8 din Ordinul nr. 5488/2011 al M.E.C.T.S. privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcționarea consorțiilor şcolare;

      Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (1), alin. (6), art. 115, alin. (1) si lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

 

                        P r o p u n e:

 

 

             Art.1. Se acordă avizul favorabil pentru ca Școala Gimnazială Acățari să devină parte a consorțiului școlar constituit de următoarele unități de învățământ ; Grup Școlar ”Bocskai Istvan”Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Vârgata,Școala Gimnazială Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Mărculeni,Școala Gimnazială Măgherani.

            Art.2.Avizul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

            Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredinţeză Primarul comunei Acățari şi Consiliile de Administrații ale  Şcolilor membre ale consorțiului.           

 

 

 

                       Comisia Învățământ                                       

                             Menyhart Balint                                                Primar,   

                                                                                               Osvath Csaba