20 martie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                 Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                         Secretar
ACĂŢARI                                                                            Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

martie-mai  2019

 

 

 

           

Primarul comunei Acăţari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1856 /2019 și raportul  de specialitate  nr. 1862/2019;

            In conformitate cu prevederile art.35, al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica  locala, republicata,cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

            Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;              

            In temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind  administratia publica  locala, republicata;

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

            Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  martie – mai 2019  a d-lui (d-nei) consilier ____________________________ .

 

 

 

Comisia juridică

                Nam Vilmos

 

                                                                                                   Primar,

                                                                                             Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

 

         Nr. 1856 / 19 martie 2019
 

                                                                                    

 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru

luniile martie-mai   2019

 

 

            În  şedinţa din 2 august 2016,prin HCL nr.9 a fost aprobată  Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Consiliului local.

         În art.19 alin.(1)  al Regulamentului este prevăzut:” După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă cel mult de două ori pe an.

 Mandatele de preşedinte de şedinţă nu pot fi consecutive.

(2) Propunerile de candidaţi pentru alegerea preşedintelui de şedinţă se fac de către grupurile de consilieri locali sau de către oricare consilier local.

(3) Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.”

            Alegerea preşedintelui  de şedinţă prin hotărâre este stipulată şi în art.35 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificările şi completările ulterioare astfel:” După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta”.

         Având în vedere că d-ul consilier Menyhart Balint  a fost ales ca președinte de ședință pentru lunile decembrie  2018-februarie 2019    ,se propune alegerea unei noi preşedinte de şedinţă pentru lunile  martie-mai 2019.

 

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                     Osvath Csaba