20 martie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                          Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                 Secretar
ACĂŢARI                                                                                    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării  comunei Vargata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Reghin

 

 

     Primarul comunei Acățari

            Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Vargata la Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin, initiat de primarul comunei,

 

            Având în vedere:

           Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1858/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1864/2019;

          - Încheierea din data de 11 iulie 2017 pronunțată de Judecătoria Tg. Mures, în dosarul nr. 8523/320/2017, prin care s-a dispus înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Reghin în Registrul asociațiilor și fundațiilor  aflat la grefa Judecătoriei Tg  Mures;

          -  Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vargata nr. 4 din  28 ianuarie 2019;

          - Prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

         -  Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin, înregistrată la Primaria comunei 1643 sub nr.11.03.2019;

            Luand in considerare,  prevederile art. V lit. B pct. 1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin,

            Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

            În baza art. 36, alin. 2 lit. e) si alin. 7 lit. c), art. 45 alin. 2 lit. f)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                        P r o p u n e :

 

         Art. 1 Se aprobă aderarea Comunei Vargata în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare intercomunitară Zona Reghin .

         Art. 2 Se mandatează domnul primar Osvath Csaba , reprezentantul  comunei Acățari în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin, să voteze în conform art. 1

         Art. 3 Se împuternicește domnul primar Osvath Csaba  să semneze în numele şi pe seama Comunei Acățari , Actul adițional la Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Reghin, ce se va încheia ca urmare a aderării în calitate de membru a unității administrativ-teritoriale Comuna Vargata.

          Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Acățari , dl. Osvath Csaba.

          Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud. Mures, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin precum și Comunei Vargata.

 

 

 

      Comisia juridică

          Nam Vilmos

 

                                                                                             Primar,

                                                                                            Osvath  Csaba

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

        

 

Nr. 1858 din 19 martie 2019

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea aderării  comunei Vargata la

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  ZONA REGHIN

 

 

 

          Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 59 din 27 septembrie 2017 , Consiliul Local al comunei Acățari  a aprobat infiintarea, alaturi de un numar de alte noua comune, a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin.

         Asociatia a fost infiintata si a dobandit personalitate juridica prin Incheierea civila nr. in data de 11 iulie 2017, pronuntata de Judecatoria Targu Mures in dosarul nr. 8523/102/2017, fiind inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Targu Mures sub nr. 60/25.07.2017.

        Avand in vedere prevederile Cap. V lit. B pct. 1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin,  potrivit cu care ”Poate deveni membru al Asociației orice unitate administrativ-teritorială din județul Mureș. Procedural, solicitantul trebuie să își manifeste în scris opțiunea de înscriere, semnată și parafată, cererea sa urmând a se aproba dacă va fi aprobata de reprezentantii tuturor membrilor asociatiei. Pentru a vota o astfel de hotarare, reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unitatilor administrativ teritoriale pe care le reprezinta, acordat prin hotarare a Consiul Local. ”

        si luand in considerare solicitarea comuenni Vargata de a participa in calitate de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin, concretizata prin Hotararea Consiliului Local Vargata nr. 4 din  28 ianuarie 2019,

       propunem adoptarea proiectului de hotarare privind aderarea Comunei Vargata la Asociatie, cu respectarea prevederilor articolului mentionat mai sus.

 

 

 

 

                                                                  Primar,

                                                                  Osvath Csaba