08 mai 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                             VIZAT

COMUNA                                                                                           Secretar,

ACĂŢARI                                                                                      Jozsa   Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E   

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL I, ANUL 2019

 

                                   Primarul comunei Acăţari,

                                   În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

                                   Văzînd prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                                   În temeiul art.45  alin „6” din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

                                   P r o p u n e:

                       Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2019, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    2.094.919  Lei

-          total cheltuieli:                 1.419.278 Lei

-          Rezultatul exercitiului    675.641 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri: 2.026.549 Lei

-          cheltuieli: 1.350.908 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     675.641 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri: 68.370 lei

-          Cheltuilei: 68.370 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  0 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      77.748  Lei

-          cheltuieli:                          37.854 Lei

-          rezultatul exercitiului:       39.894 Lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

   Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba