22 februarie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                             VIZAT

COMUNA                                                                                           Secretar,

ACĂŢARI                                                                                      Jozsa   Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E   

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL IV, ANUL 2018

 

                                   Primarul comunei Acăţari,

                                   În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

                                   Văzînd prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

                                   În temeiul art.45  alin „6” din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

                                   P r o p u n e:

                       Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    7.532.427  Lei

-          total cheltuieli:                 7.920.647 Lei

-          Rezultatul exercitiului    -388.220 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri: 6.265.655 Lei

-          cheltuieli: 5.730.136 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     535.519Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri: 1.266.772 lei

-          Cheltuilei: 2.190.511 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  -923.739 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      212.089  Lei

-          cheltuieli:                          205.117 Lei

-          rezultatul exercitiului:       6.972 Lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

   Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba