16 iulie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari”

 

 

                            Primarul comunei Acăţari,

                            Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5207/2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5211/2019 ,

         În conformitate cu prevederile art.129 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                            Conform prevederilor Hotărârii nr.89/2012 al Consiliului local Acăţari,privind aprobarea Statutului-cadru orientativ al comunei Acăţari,

                   Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         În temeiul art.136  alin "1" din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                            p r o p u n e:

 

 

                   Art.1.În perioada  16-18  august  2019, se organizează  manifestarea cultural artistică “Zilele  comunei  Acăţari”.

                   Art.2. Comisia care va răspunde de organizare  evenimentului cultural artistic ,respectiv programul manifestării va fi aprobată prin Dispoziţia primarului şi adus la cunoştinţă publică.

                   Art.3.Cheltuielile pentru organizarea evenimentului se vor suporta din fonduri europene,bugetul local ,sponzorizări.

                   Art.4.Comisia desemnată pentru organizarea evenimentului și Primarul comunei răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei.

                  

 

                          Vizat,

         Comisia de activităţi culturale

Menyhart Balint                                                                                                                                                         Primar,

                                                                                          Osvath Csaba

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

Nr.5207 din 16 iulie 2019
 

                                                                                           

REFERAT DE APROBARE

privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari”

 

 

Şi în acest an în perioada 16-18 august se doreşte organizarea manifestărilor culturale “Zilele comunei Acăţari”.

Menţionăm faptul că acestă manifestare în satul Acăţari se bucură deja de tradiţie,având în vedere că  pe data de 20 august al fiecărui an este o sărbătoare religioasă catolică,respectiv ziua lui Sfântul Ştefan, dată în jurul căreia   se organiză acest eveniment.

                  

                   În acest an se doreşte organizarea unui program pe zile care să cuprindă:

        

         Pe ziua de 16  agust 2018-vineri

-         ora 17,00 sosirea invitaților ( Fanfara din satul Vălenii,demonstrație de cai ”Varazspatko”

-         ora 18,00- deschiderea oficială a manifestării:Primar,invitaţi

Decrenarea de diplome (familile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsnicie,alte personae).

 

         La parterul Primăriei expoziție de covoare de perete- Orban Irma,cu rădăcini al satului Vălenii, distins cu premii EMKE

         Expoziție foto ”Așa văd pe oamenii din jurul meu”

         Expoziție de artă:Demtere Magdalena și Kantelki Gabor

        

         Pe ziua de 17  august 2018 –sămbătă

         - ora 9,00 –întâlnire cu reprezentanții satelor înfrățite în sala de ședință a Primăriei,

         - ora 10,00 deschiderea târgului

         - de la ora 10,30 pe terenul de sport concursul de gătit “gulaş”

         - de la ora 11,00-prezentare demonstrație de către SVSU invitate

           -la ora 16,00- program cultural,concerte

         - de la ora 18,00 demonstrație de cai,

 

         Pe ziua de 18 august 2018 –duminică

         -      ora 10,00-activități sportive

         -      ora  19,00 –cântece populare (Miklos Szilvia și Szilagyi Sandor)

         -      ora 19,40- recital de operetă (Ordog Miklos Levente și Szabadi Nora)

 

-      ora 20,40- concursul miss Marosszek

           -     ora 21,00 - concerte

           -     ora 24,00- joc de artifici

 

Programul  de mai sus nu este complet și  se poate modifica.

                   Cheltuielile pentru organizarea evenimentului se vor suporta din fonduri europene,bugetul local ,sponzorizări.

                  

 

 

 

                                                                                              Primar,

                                                                           Osvath Csaba