22 februarie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari

 

 

                            Primarul comunei Acăţari,

                   Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1247/2019,raportul  de specialitate nr. 1257/2019,

                            În conformitate cu prevederile art.4  din Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor,

                            Având în vedere prevederile art.6  din Ordinul M.A.I.  nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,

         Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                            În temeiul art.45 alin "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia  publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                            p r o p u n e:

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă reactualizarea  “Planul de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari” ,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

         Art.2.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei,ISU ”Horea”al județului Mureș  și  SVSU Acățari și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale,

 

 

 

                              

          Comisia protecția mediului

                           Nam Vilmos

 

                                                                                          Primar,

                                                                                         Osvath Csaba