20 iunie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                               Secretar

PRIMAR                                                                 Jozsa  Ferenc

 

 

 

P R O I E C T   D E    H O T Ă R Â R E

Privind  scoaterea la licitatie  în  vederea închirierii a unui imobil apartinând domeniului public al comunei Acățari

 

                            Primarul  comunei  Acăţari ,

                       Văzând expunerea de motive a Primarului  comunei Acățari nr.4740 /2019 și raportul  de specialitate  nr. 4750/2019;

                                   Având în vedere prevederile art.14și art.15  din Legea nr.213/1998,privind proprietatea publica si  regimul  juridic al acesteia;

                                   În conformitate cu prevederile  articolului 861 alin.(3) din Legea nr.287/2009,privind  Codul Civil,

                                   Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările  ulterioare;      

                                   In temeiul  prevederilor art.36, alin.2 lit.c si art.36 alin.5 lit.b ,art.46 alin.3si art.123 alin.1 si alin.2 din Legea nr.215/2001, a administratiei  publice  locale,republicata ,cu modificarile   si   completarile  ulterioare;

        

 

                            p r o p u n e:

 

         Art.1 . Se aprobă  scoaterea la licitatie în  vederea   închirierii a unui imobil aflat în domeniul public  al comunei Acățari, în suprafață de 13mp, situate în com. Acățari,sat.Acățari,nr.199/B (fosta stație autobuz) în vederea  desfășurării de activități de schimb  valutar  și  casă de amanet.

                   (2) Se aprobă  regulamentul de desfășurare al licitației conform anexei nr.1 la prezenta  hotărâre.

                    (3) Se aprobă  caietul de sarcini conform anexei nr.2 la prezenta  hotarâre.

         Art.2.Valoarea minima a chiriei de la care se porneste  licitatia  este de 5lei/mp/luna.

                   (2)Termenul de închiriere  este de 20 de ani,cu  posibilitate de prelungire cu acordul   părților. 

         Art.3.Criteriul de atribuire al contractului de inchiriere  este–cea mai avantajoasă  ofertă din punct de vedere al chiriei.

         Art.4.Comisia de evaluare a ofertelor va fi formată prin Dispoziția  Primarului  comunei  Acățari.

Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Acăţari,d-ul  Osvath  Csaba.

 

 

 

        Com. Juridică
            Nam Vilmos                                           Primar,   

                                              Osvath  Csaba

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

         Nr. 4740/20.06.2019

 

                                                                 

EXPUNERE DE MOTIVE

privindscoaterea la licitatieînvedereaînchirierii a unuiimobilapartinânddomeniului public al comuneiAcățari

 

 

 

                   Prin Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.8 din 22 februarie 2013 imobilul aflat în  domeniul public  al comunei  Acățari, în  suprafață de 13mp, situate în com. Acățari,sat.Acățari,nr.199/B (fosta stație autobuz) a fost închiriat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani SC GOLDYN MANEY SRL,cu sediul în comuna Acățari,sat.Murgești,nr.177,județul Mureș.       

                   Legislaţia respectiv art.123 din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

         “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după  caz, să fie date în  administrarea regiilor  autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate..

Vânzarea, concesionarea  şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile  legii.”

                   Cele de mai sus sunt  prevăzute şi în art.14 din Legea nr.213/1998,privind  proprietatea publică  şi  regimul  juridic al acesteia care arată:

         “Închirierea  bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea  bunului  închiriat, potrivit  specificului  acestuia.

            Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau  juridică, română sau  străină, de către  titularul  dreptului de proprietate sau de administrare.

         Concesionarea sau închirierea  bunurilor proprietate  publică se face prin licitaţie publică, încondiţiile  legii.”

         Având  în  vedere că  termenul de închiriere a expirat se propune un nou proiect de hotărâre  pentruînchirierea   imobilului.

 

 

 

                                                                           Primar,                         

                                                                           Osvath Csaba

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

 

                                                                  Anexa nr.1 la HCL nr.___/_______

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului  ,situat în comuna Acăţari,sat.Acățari,nr.199/B (fosta stație de autobuz)

 

 

INTORODUCERE

 

I. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 

Inchirierea imobilului (construcțíi)  ,situat în comuna Acțari,sat.Acățari,nr.199/B ,în suprafață de 13,00 mp,  identificat conform planului de amplasament si delimitare

 

II. OBIECTUL INCHIRIERII

 

Imobilul  ce urmează a fi închiriat are o suprafață  de 13,00 mp si este destinat pentru inchiriere in vederea desfășurării de activități de schimb valutar și casă de amanet.

 

III.MOTIVATIA INCHIRIERII

 

Motivele de ordin legislativ, economic , financiar , social care impun inchirierea imobilului in suprafata de 13,00 mp sunt urmatoarele:

 

III.1Administrarea eficienta a domeniului public si privat al comunei Acățari   pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si  la bugetul local.

III.2Cresterea potentialului zonei din punct de vedere al dotarilor.

III.3Reconfigurarea urbanistica  a centrului comunei Acățari .

 

 

 

 

III.4Conform Legii 213 / 1998 – privind proprietatea publică și  regimul juridic al  acesteia-

art.14 ’’(1)Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ –teritoriale se aproba , dupa caz , prin hotarare a Guvernului , a Consiliului Judetean , a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului local’’

 

art.15“Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art.123“(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartindomeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii”;

(2) Vanzarea,concesionarea si inchirierea se  fac prin licitatie publica , organizata in conditiile legii."

 

 

IV.DURATA INCHIRIERII

 

IV.1.Imobilul , proprietate publica a comunei Acățari  , situat in comuna Acățari,sat.Acățari,nr.199/B, in suprafata de 13,00 mp se inchiriaza pe o perioada de  20 (douăzeci) de  ani .

IV.2.Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin act aditional numai prin Hotarare a Consiliului Local .

 

V.ELEMENTE DE PRET

 

V.1.Pretul minim de pornire al licitatiei este cel stabilit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Acățari nr

______/_________ de ______ lei/mp/lună

V.2Plata chiriei se face semestrial.

V.3Pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 

VI.CARACTERISTICILE INVESTITIEI

 

In vederea exploatarii eficiente si profitabile a imobilului ,se impune realizarea unui spatiu pentru activități de schimb valutar și casă de amanet.

 

VII MODALITATILE DE ACORDARE A INCHIRIERII

 

7.1.Procedura de inchiriere se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 213/1998 –privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia .

7.2.Închirierea se face prin licitație publică cu strigare.

7.3.Criteriul de atribuire al contractului este-cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al chiriei.

 

 

 

                                                                                     Întocmit,

                                                                                      Secretar

                                                                                   Jozsa  Ferenc

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro; www.acatari.ro

 

                                             Anexa nr. 2  la HCL nr. _____/___________

 

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului  ,situat în comuna Acăţari,sat.Acățari,nr.199/B (fosta stație de autobuz)

 

       I.            Obiectul închirierii

Imobilul (construcție) , în suprafaţă totală de 13 mp , situat în comuna Acăţari, ,sat.Acățari,nr.199/B, jud. Mureș (fosta stație de autobuz)

    II.            Regimul juridic al imobilului

Imobilul propus închirierii face parte din categoria celor aflate în proprietate publică a Comunei Acăţari; nu este permisă subînchirierea sau orice formă de cedare a folosinţei bunului, contractul de închiriere se reziliază de drept.

 

 III.            Condiţiile închirierii imobilului

Chiriaşul are următoarele obligaţii:

a.     Este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului imobil care face obiectul închirierii

b.     Este obligat să plătească chiria. În cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele prevăzute în contract, el datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere.

c.      Obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale

d.     Pe lângă plata chiriei, chiriaşul se obligă să plătească lunar, până la finele lunii în curs, consumul de energie electrică. Pentru neplată la termen a sumelor aferente consumurilor şi serviciilor, a impozitelor şi taxelor locale, locatorul poate rezilia contractul fără alte formalităţi, chiriaşul fiind obligat să elibereze şi să predea spaţiul închiriat  şi să achite toate obligaţiile de plată rezultate din contract.

e.      Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând degradarea lor

f.       Să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normativele în vigoare

g.     Să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea focului de la imobil învecinat.  Dotarea spaţiilor închiriate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina chiriaşului.

h.     Să apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenite de la un terţ asupra proprietăţii sau posesiei bunului

i.       Să asigure paza bunurilor închiriate; În caz de absentare, chiriaşul se obligă ca înainte de plecare, să desemneze în scris şi pe răspunderea sa un împuternicit în prezenţa căruia, locatorul să înlăture eventualele defecţiuni sau avarii de s-ar produce în acest interval. În caz contrar, chiriaşul va răspunde integral de eventualele pagube produse bunurilor închiriate, vecinilor.

j.       Să suporte costul lucrărilor de reparaţie exterioare şi interioare la partea de construcţii, instalaţii şi accesorii aferente, lucrările de întreţinere la elementele de construcţii şi instalaţii devenite necesare ca urmare a uzurii morale a acestora  pe toată durata contractului;

k.     Să nu execute nici un fel de modificări în spaţiul închiriat sau la instalaţiile aferente, care presupun afectarea structurii de rezistenţa a imobilului, fără acordul proprietarului.

l.       Chiriaşul are obligaţia de a restitui bunul închiriat, după expirarea contractului de închiriere, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse, predare efectuându-se numai locatorului sau împuterniciţilor acestuia pe bază de proces verbal.

m.  În cazul în care chiriaşul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei  unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt proprietarului , în vederea luării măsurilor de se impun.

Locatarul are următoarele obligaţii:

a.     Să predea spaţiul, pe bază de proces verbal, odată cu semnarea contractului de închiriere.

b.     Să asigure folosinţa spaţiului închiriat pe toata durata contractului

c.      Să garanteze pe chiriaş de evicţiunea provenită din fapta sa sau din faptele terţilor cât şi pentru viciile care fac improprie folosinţa spaţiului conform destinaţiei sale

d.     Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar. Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin contract si la termenele fixate, dă dreptul proprietarului, să considere contractul reziliat cu somaţie  de judecată

 

IV.            Preţul de pornire a licitaţiei

5 lei/mp/lună, cu plata în lei, la termene semestriale, dar nu mai târziu de 15 ale ultimei luni din semestru.  Saltul de supralicitare fiind stabilit la 0,50 lei/mp/lunp.

 

 

 

   V.            Termenul de închiriere a imobilului

Imobilul se închiriază pentru o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, cu notificarea prealabilă de 60 zile de către chiriaş anterior expirării duratei contractului. Totodată  dacă  cel care închiriază  în consens cu chiriaşul vor considera necesar, contractul de închiriere încheiat poate fi transformat cu respectarea  formalităţilor legale în contract de concesiune.

 

VI.            Condiţii de participare la licitaţie

Participantul la licitaţii are următoarele obligaţii:

a.     Să fie persoană juridică şi va depune următoarele documente:

§  Denumire ofertant, sediul/adresa, nr. telefon, cod fiscal, cont bancar de trezorerie

§  Act constitutiv al societăţii, certificat de înregistrare fiscală şi de înregistrare la Registrul Comerţului

§  Certificat constatator

§  Cazier fiscal

§  Actul de reprezentare în cazul în care ofertele sunt depuse de reprezentant

§  Obligaţia participanţilor de a avea în obiectul de activitate activităţi de schimb valutar și casă de amanet

§  Chitanţe care atestă plata caietului de sarcini

 

VII.            Modul de organizare a licitaţiei

a.     Închirierea se va face prin licitaţie publică cu strigare la o dată,care va fi stabilită prin Dispoziția Primarului

b.     Organizarea procedurii de licitaţie:

§  Comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului

§  Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, neavând acces cei care nu au prezentat documentele de participare

§  Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie

§  Saltul de supralicitare este stabilit la 0,5 lei/mp/lună

§  În ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale

§  Preşedintele anunţă preţul de la care se porneşte strigare cu precizarea salturilor de supralicitare

§  În cazul în care nu s-a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data ultimei licitaţii.

     -  Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ  prin strigări, ofertă care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.

§  Preşedintele comisiei anunţă tare şi clar suma oferită de licitant.

-         Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei care a oferit ultima sumă.

 

VIII.            Dispoziţii finale

a.     După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară închisă licitaţie, în urma căreia se întocmeşte procesul verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către participanţi.

b.     Procesul verbal cu documentele aferente licitaţiei se arhivează  la sediul primăriei

c.      Participanţii pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurare licitaţiei; Contestaţiile vor fi depuse la sediul primăriei, în termen de 24 ore iar primăria este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 3 zile de la depunerea

d.    Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere,  sub sancţiunea pierderii garanţiei de participare la licitaţie.

 

Întocmit

                                                           Secretar,       

                                             Jozsa   Ferenc