23 ianuarie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E

PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI LA FINELE ANULUI 2018
 

                            Primarul comunei Acăţari,

                            În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată

                            Văzînd prevederile art.122 din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,

                            Avînd în vedere prevederile pct.3 din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr.1.753/2004,modificat prin Ordinul nr.1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificările şi completările ulterioare,

                            În temeiul art.45 alin. "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,

 

                            p r o p u n e:

 

                   Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal.

 

Active Fixe:                                                          52.836.564

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale                                357.901

Terenuri şi clădiri:                                               54.484.134

Active curente:

          din care:

Stocuri:                                                                    1.194.834

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:                                                      331.882

 

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:                792.296

 

TOTAL ACTIVE:                                               60.210.218

 

                   Art.2.Primarul, contabilul şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba