04 aprilie 2019

Proiect de Hotărâre rezultat în urma consultării publice lansat în data de 13.02.2019

 

ROMANIA                                                                                                     VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                                  Jozsa  Ferenc
PRIMAR  

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

 

 

                                     Primarul comunei Acăţari,

                                   Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

                                   În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

                                   Ţinând cont de prevederile Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

                                   Având în vedere:

-         Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr23/22.03.2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării

-         Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 6275 din 21.03.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor

Se propune aprobare bugetului pe 2019 conform legea 273/2006

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

                           

 P r o p u n e :

 

                   Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                          

Art.2.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori:

 

                         Cheltuieli

           - serviciul public de reparaţii                                                                    148.000

         - cămin cultural                                                                                                162.000  

- silvicultură                                                                                                      30.000

 

                                                                                                      Propus

Total  venit                                                                                   340.000                

Total  cheltuieli                                                                              340.000

 

                  

 

 

Art.3. Repartizarea excedentului anului 2018:

Total excedent:                                                                                                      725.000

Finanţare secţiune de dezvoltare 2019                                                                             725.000

        

Art.4. Se aprobă planul achizțițiilor publice aferent anului 2019 conform anexei nr  .2

 

Art.5.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba