20 iunie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                          Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                  Secretar
ACĂŢARI                                                                                     Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 PROIECT DE HOTARARE

 privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”

 

 

Primarul comunei Acățari,

Având  în vedere  adresa  I.P.J Mures , cu privire la aprobarea Convenţia de cooperare  pentru implementarea Proiectului de interes publicla  l „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” ,

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 4738/2019 și raportul de specialitate nr.4748/2019

În conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.218/2002,privind organizarea și funcționarea Poliției Românecu modificările și completările ulterioare ,  HG nr.196/2005,privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor,de realizare a ordinii și siguranței publice,pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale ,

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, art. 46, lit. “a”, pct. 7,8,9, art. 45, alin.(2), lit. „a”, art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

propune :

 

 

          Art.1. Aprobă încheierea Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Consiliul Local al comunei Acățari, conform anexei la prezenta ,  care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Acățari  să semneze a Convenţia de cooperare.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari; Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mures şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

           

           

         Vizat

Comisia    juridică

      Nam Vilmos                                                                Primar,

                                                                                     Osvath  Csaba

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 4738/ 20 iunie 2019

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”

 

        

         Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat proiectul partenerial „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN  PARTENERIAT”.

         Acest Proiect se doreşte a fi un efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă între Poliţie şi comunitatea reprezentată prin administraţia publică locală, în scopul îmbunătăţirii nivelului de siguranţă publică în localităţile urbane de pe teritoriul judeţului Mureş.

         Fundamentarea juridică a unui parteneriat între poliţie şi administraţia publică locală are la bază conţinutul Legii nr.215/2001 privind administrat ia publica locala , republicată, care în art.38 alin.6 lit. a, precizează că, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, între care şi ordinea publică; Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor; HGR nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice.

         Potrivit actelor normative invocate, consiliile locale pot aloca lunar din bugetul local cantităţi de carburant necesar îndeplinirii misiunilor specifice Poliţiei.

         Având în vedere cele mai sus precizate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

 

                                                                           Primar,

                                                                         Osvath   Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexa la HCL nr._____/2019