23 ianuarie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

 

 

                        Primarul comunei Acăţari,

         Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.432/2019 și raportul  de specialitate  nr. 437/2019,

                   Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.28 alin.(3) din   Hotărârea Guvernului României   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

         Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

                   P r o p u n e :

 

 

         Art.1.Se aprobă pentru anul 2019, Planul de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă pe persoanele beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi de a presta lunar,la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Viceprimarul ,responsabilul sălii de sport şi inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din Serviciul  asistenţă socială vor ţine evidenţa orelor prestate şi vor asigura instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii.

         Timpul de lucru nu va depăşi   regimul normal de lucru.

         Art.3.În funcţie de solicitări şi acţiuni sau de lucrări de interes local Planul de acţiune poate fi reactualizat.

         Art.4.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

 

 

                   Vizat,

              Comisia juridică                                            Primar,

                  Nam Vilmos                                                 Osvath Csaba