23 ianuarie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului  reţelei şcolare pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

 

        

                        Primarul comunei Acăţari,

                   Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.430 /2019 și raportul de specialitate nr. 435/2019,

                   Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2019-2020, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş cu adresa nr.11.092/10.01.2019,

                   Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

                   În conformitate cu prevederile  Ordinul   Nr. 5.235/2019 din 24 octombrie , pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020,

         Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

 

 

                   P r o p u n e :

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza teritorială a comunei Acăţari,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a şcolii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

 

 

                  

                   Vizat,

         Comisia învățământ                                                     Primar,

             Menyhart Balint                                                        Osvath  Csaba