07 mai 2019

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                     Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                                                                Secretar,

 PRIMAR                                                                                             Jozsa  Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

 

Primarul comunei Acățari,

Văzând Expunerea de motive nr.             /           .___.2019 a Primarului_____, Raportul de specialitate al _________, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Ţinând cont de prevederile:

 - art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 454  lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8, alin. 3, lit. „i” și „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

- OUG nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul art.36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), Iit.„a”, pct. 14, al art. 45, alin. (1) și alin (2), lit. ”c” precum şi al art.115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

P r o p u n e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

·        Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna;

·        Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna;

·        Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Local al com.Acățari , se comunică Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, precum şi  Primarului comunei Acățari ,Biroului financiar contabil și resurse umane  care vor răspunde  de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

                        Comisia buget finante

                              More Tibor

                                                                                                                                                                                                                                                           Primar

                                                                                              Osvath Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

Nr. ______ din ________________

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mures” semnat de către reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureș), prevede la art.16 că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non casnici).  Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanțare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Mures (SMIDS Mureș) este prevăzută în Cererea de finanțare și Analiza Instituțională, anexe ale Contractului de finanțare nr.99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureș. Instituirea și administrarea taxei speciale pentru serviciul de salubrizare are la baza următorul cadru legal:

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art. 454 lit g) și art. 484; 

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare la articolele 25 și 26;

• Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018);

• OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); • ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

• Legea nr. 211/2011 a deșeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018);

• Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și actualizările ulterioare.

La nivelul județului Mureș Sistemul de management integrat al deșeurilor este implementat și este în funcțiune, după cum urmează:

-           Depozit ecologic zonal Sânpaul, județul Mureș, ordin de începere a activității emis cu data de 06.02.2017

-          Stația de tratare mecano-biologică Sânpaul, județul Mureș, ordin de începere a activității emis cu data de 17.12.2018

-          Staţia de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti, județul Mureș, ordin de începere a activității emis cu data de 21.12.2018.

-          Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 1 Sânpaul, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019.

-          Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 3 Sighișoara, ordin de începere a activității emis cu data de 19.02.2019.

-          Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 4 Reghin, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019.

-          Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 5 Târnăveni, ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019.

-          Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 6 Bălăușeri, ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019.

-           Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 7 Râciu, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019.

Procedura de achiziție „Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 2 Târgu Mureș” se află în derulare.

 

De precizat faptul că, în cazul serviciilor de colectare și transport al deșeurilor, pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat contractele de delegare a gestiunii a acestor activități în cursul anului 2019, până la începerea activității de către operatorii desemnați în urma licitațiilor organizate, acestea au fost prestate în aceleași condiții de către operatorii de salubritate cu care UAT-urile din județul Mureș aveau contracte în vigoare.  Taxa specială de salubrizare în județul Mureș se constituie pentru susținerea, din veniturile realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrală a acestora, a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:

 • colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare (provenind din activități comerciale din industrie și instituții), inclusiv fracții, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare;

• operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

• sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin infrastructura creata in cadrul proiectului SMID;

• tratarea deșeurilor colectate in amestec prin Stația de Tratare Mecanica si Biologica; 

• administrarea Depozitului zonal de deșeuri.

In spiritul celor invocate mai sus, a fost elaborat “Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere si similare din județul MURES”, și ca atare considerăm ca sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre.

 

                                                                                              Primar,

                                                                                              Osvath Csaba