23 ianuarie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari

 

 

 

                  Primarul comunei Acățari;

         Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.433/2019 și raportul  de specialitate  nr. 438/2019;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr.188/1999,privind Statutul funcționarilor publici,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

         Ținând cont de  prevederile  Hotărârii Guvernului României nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

         Având în vedere prevederile  Legii-Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

         Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În temeiul art.36, alin.(3), lit.”b” coroborat cu  art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

                   P r o p u n e:

 

 

 

         Art.1.Se aprobă  Statul de funcții și Organigrama  pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari ,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

 

        

 

                      Vizat

              Comisia juridică

                  Nam Vilmos                                                            Primar,

                                                                                                         Osvath Csaba