08 mai 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                    Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                                                         Secretar,

   PRIMAR                                                                                           Jozsa  Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019

 

 

 

Primarul  comunei  Acățari,

 Văzând expunerea de motive a Primarului  commune  Acățari nr.3503/ 2019 și raportul  de specialitate  nr.35082019;

În  conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008,cu modificările și completările ulterrioare,

Conform prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea  nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, cu modificările  şi  completările  ulterioare, republicată,

Vazând   adresa nr.1492/2018 a   Ocolului Silvic Tg-Mureș și   actele de punere  în  valoare.

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

P R O P U N E  :

 

 

 

            Art.1 .Se aprobă scoaterea la licitație a lemnului  provenit  din exploatarea   volumului  de masa lemnoasă  de 394 mc, care se va  recolta  în anul 2019 ,din fondul forestier aflată în  proprietatea  comunei,conform actelor de punere  în valoare.

 

Art.2. Se aprobă ca întreaga cantitate de lemn exploatat în condițiile  art. 45, alin. (1)- cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 de cm- , respectiv  art. 45, alin. (11)- lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din partizele exploatate- din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017 ,să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire ,

 

Art. 3.(1) Licitația va fi organizată de Primăria comunei Acățari,cu respectarea prevederilor legale  și va fi  de tip: licitație cu strigare.

          (2) Condițiile de participare și actele necesare vor fi cele prevăzute   în   H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1)  Lemnul de foc  se va valorifica de către  câștigătorul licitației ,prin  vânzare   pentru familiile care au domiciliul sau reședinta în comuna Acățari   și care nu dețin pădure în proprietate/nu pot obține autorizație de tăiere , în cantitate de 5 metri cub /familie.

 

                       (2) În cazul în care în termen de 30 de zile  de la anunțul  făcut cetățenilor,privind posibilitatea de a cumpăra  lemn de foc, nu se vinde întreaga  cantitate,câștigătorul licitației va avea dreptul să valorifice lemnul și altor persoane fizice/juridice.

   Art. 5. (1) Câștigătorul licitației  va exploata masa lemnoasă și va  transporta lemnul la o locație ușor accesibilă populației- drum auto/depozit - , de unde  populația pe cheltuiala proprie  va transporta lemnul la domiciliu/reședință.

           (2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcut pe baza tabelelor întocmite de către proprietar, respective U.A.T. Acățari , având la bază  cererile depuse  la Primărie /Ocolul Silvic

            (3) Masa lemnoasă va fi pusă la dispoziția familiilor de câtre câștigătorul licitației   numai  în zilele special stabilite în acest scop.

      Art.6.  Prețul de pornire la licitație  în conformitate cu  Decizia nr. 566/16.10.2018 , cuprinzând anexele 1-5, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii,grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite in condiții de piață pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva,va fi de : media de 100 lei/mc

                       

Art.7. Ducerea la indeplinire a prezentei  revine viceprimarului comunei Acățari

 

Art.8 Prezenta  se vacomunica: Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Ocolului Silvic Tg. Mureş, Primarului  comunei  Acățari şi se aduce la  cunoştinţă   publică.

          

 

 

 

 

 

Vizat favorabil
                   Comisia buget  finanțe

                          More Tibor                                                            Primar,

                                                                                                    Osvath Csaba

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

Nr. 3503 din  8 mai 2019
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019

 

 

 

 

         Pentru valorificarea  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică este în vigoare  Hotărârea Guvernului României   nr.  715/2017 din 5 octombrie 2017, care a adus multe modificări Hotărârii Guvernului României   nr.  617/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică .

         În noua Hotărâre  este stipulat că: valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate public.

         Totodată este specificat că: Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului.

         Conform celor susmenționate Ocolul Silvic Tg-Mureș  a aprobat ca în anul 2019 să fie valorificată volumul de 394 mc.

         Totodată Instituția susmenționată a transmis și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,din care rezultă:

-         Nr. fire (conform APV)- 3834 buc

-                    Valoare totală:88.650 lei, (la un preț de 225 lei/mc) din care: valori taxe tarife:7009 lei, valoare cheltuieli de exploatare :31.904 lei

-         Venit net:49.737 lei

Conform bugetului rezultatul financiar brut pe anul 2019 ar fi:

-         Venituri:49.737 lei

-                    Cheltuieli:28.764 lei(pază,inspecții de fond,tarif pentru eliberarea documentelor de însoțire)

-         Profit:20.972 lei

 

Pentru valorificarea masei lemnoase trebuie ținut cont de prevederile art.6,alin.(3) din HG nr.715/2017 ,care prevede:

Masa lemnoasă prevăzută la  se valorifică în condiţiile prezentului regulament. Face obiectul valorificării, prin modalităţile prevăzute la art. 1 lit. x) (valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică) , volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru:

a)consumul populaţiei;

b)consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;

c)consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective.

 

 

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                          Osvath Csaba