20 iunie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                          Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                   Secretar
ACĂŢARI                                                                                     Jozsa Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind dizolvarea , lichirarea și radierea  SC Salubritate Valea Nirajului SRL

 

 

                        Primarul comunei Acățari,

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 4741/2019 și raportul de specialitate nr.4751/2019

            În conformitate cu  prevederile art. 233, ale art. 237, alin. (1)  lit.” a ” din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările si completârile ulterioare,

            Ținând cont de prevederile  art. 21- art.24  din actul constitutiv al societatii SC Salubritate Valea Nirajului SRL,

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local nr.22 din 14 mai 2019  ,privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Văzând  prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 37, ale art. 45, alin. 2, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

P r o p u n e:

           

Art.1.Începând cu data de 1 iulie 2019,  SC Salubritate  Valea Nirajului SRL ,înregistrat la  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr.J/26/760/2011, având CUI 28851457, încetează activitatea  .

Art. 2. Se aprobă dizolvarea ,lichidarea  și radierea SC Salubritate  Valea Nirajului SRL , societate in care Primăria comunei  Acățari este asociat unic

(1)              După începerea acestei proceduri nu se mai pot încheia noi operațiuni și în toate actele emanate  de la societate se va menționa că este  în curs de dizolvare și lichidare.

(2)              Până la radierea  societății din Registrul Comerțului,  administratorul și contabila societății vor semna actele necesare ducere la îndeplinire a dizolvării și lichidării societății ,sau alte acte legate de societate ,fără a fi renumerați în acest sens
          Art. 3. Primarul comunei Acățari   este mandatat să introducă o cerere de dizolvare a societatii in conditiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, privind societatile.

 

 

           Art. 4. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește d-ul Osvath Csaba ,primarul comunei Acățari, să îndeplinească toate procedurile referitoare la dizolvarea,lichidarea și radierea  societății SC Saubritate Valea Nirajului SRL.

 Art. 5. Cheltuielile ocazionate de procedura de dizolvare , lichidare și radiere  se vor suporta din bugetul local al comunei Acățari

            Art.6. Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,SC Salubritate Valea Nirajului  ,Instituției  Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

 

 

 

 

                                   Vizat

                      Comisia    juridică

                           Nam Vilmos                                                                   Primar,

                                                                                                           Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 4741/ 20.06.2019

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind dizolvarea , lichirarea și radierea  SC Salubritate Valea Nirajului SRL

               

            Prin Hotărârea Consiliului local Acățari  nr.37 din 9 iunie 2011, prin reorganizarea Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deşeurilor Microregiunea Valea Nirajului  a fost înființat SC Salubritatea Valea Nirajului, societate  la care asociat unic este  comuna Acăţari .

            Printr-o Hotărâre de Consiliu local s-a aprobat   delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Acățari din zona 1 Sînpaul.

            Astfel Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADI Ecolect a fost delegată, respectiv împuternicită să desfăşoare în numele şi pe seama comunei Acățari delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș)

           Prin Hotărârea Consiliului local Acățari  nr.18 din 26 aprilie 2018 s-a aprobat a trecerea Staţie de sortare şi Staţie de transfer, împreună cu terenul aferent din proprietate comunei Acățari  , în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

                        Având în vedere cele de mai sus SC Salubritatea Valea Nirajului a rămas fără patrimoniu și fără obiect de activitate motiv pentru care  se propune  dizolvarea,lichidarea și radierea societății.

 

 

                                                                                              Primar,

                                                                                              Osvath Csaba