08 mai 2019

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                            Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                                                                       Secretar,

   PRIMAR                                                                                                         Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%

 

            Primarul comunei Acăţari,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3500/2019   a Primarului comunei Acăţari, raportul  de specialitate   nr.3505/2019 și avizul Comisiei de specialitate,

Ținând cont de HCL.66 din 27 decembrie 2018, privind aprobarea/defelcarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019 ,

Ținând seama de prevederile::

 -  art.20 si 28 din Legea – cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 - art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin. (1) lit.b), art.27 , art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări;

 - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.491 precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

În temeiul art.27, art.36 alin (2) lit.b) alin. (4) lit c), al art.45 alin.( 2) lit c) si al art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 P R O P U N :

 

 

 Art.1: Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a limitei amenzilor aplicate de organul fiscal local în cazul persoanelor fizice si juridice, cu rata inflației de 4,6%.

Art.2: Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 01.01.2020 și va sta la baza Hotărârii Consiliului local,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Art.3: Primarul comunei și Biroul financiar contabil și resurse umane  vor asigura respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul comunei comunică prezenta hotărâre instituţile abilitate și va asigura aducerea la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

 

Vizat favorabil
                   Comisia buget  finanțe

                          More Tibor                                                            Primar,

                                                                                                    Osvath Csaba

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 3500 din  8 mai 2019

                                                                                 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%

 

 

 

                        Principiul autonomiei locale ,statornicit prin dispozițiile Legii nr.215/2001,privind administrația publică locală,reprezintă în esență capacitatea fiecărui unități locale de a-și soluționa totate problemele ce intră în sfera proprie de activitate.

                        În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,autoritățile administrației publice locale au competență de a stabili și aproba impozitele și taxele locale în limitele și condițiile legii.

                        De asemenea dispozițiile art.491 din Codul fiscal onstituie în sarcina autorității publice locale,obligația de a adopta,până la data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal,o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozite și taxe locale ,astfel:

            ” (1)În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Rata inflației comunicată pe site-urile oficiale ale ministerelor menționate anterior,este de 4,6%.

De altfel pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se precizează în mod expres faptul că pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020,consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6%,conform comunicatului de presă nr.17/2019 al Institutului Național de Statistică.

Subliniez că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aferente anului 2020,la stabilirea acestora urmând să se țină seama de această indexare.

Prin urmare propun se analiza Consiliului local proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%.

 

 

                                                                                  Primar,

                                                                                  Osvath Csaba