08 mai 2019

ROMANIA                                                                                                  VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                          Jozsa  Ferenc

PRIMAR

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

            Primarul comunei Acățari,

Având în vedere Expunerea de motive nr.3501/2019 ,înaintată de primarul comunei Acățari ,raportul de specialitate nr.3506/ 2019  şi proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri   din domeniul  privat/public al comunei Acățari  în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 153/26.11.2015 pentru iniţierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş,

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Contractul de asociere, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art. 36 alin. (1) şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                      P r o p u n e :

Art.1. Se aprobă predarea  unor bunuri din domeniul privat/public  al comunei Acățari, în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Acățari , să îndeplinească procedurile de predare-preluare a bunurilor  transmise în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform art.1, în condiţiile stipulate în Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 153/26.11.2015.

Art.3.Comisia care va proceda la predarea bunurilor,respectiv  data semnării procesului verbal de predare-primire  va fi  cea stabilită  prin Dispoziția Primarului comunei Acățari nr.129/2019.

Art.4. Prezenta   se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş și Primarului comunei Acățari , care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

 

                        Vizat favorabil,

                    Comisia juridică,

                        Nam Vilmos

                                                                                              Primar,

                                                                                          Osvath  Csaba

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 3501 din  8 mai 2019                                       
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

 

 

La transmiterea în domeniul public al județului a dreptului de prorietate publică asupra Stației de sortare,proprietatea publică a comunei Acățari,în vederea integrării acestui element de infrastructură a sistemul public de salubrizare în cadrul SMIDS Mureș,sunt relevante următoarele prevederi:

-                     Art.13, alin.(3) din contractul de asociere,conform căruia ”La încetarea obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în cauză față de finanțator acestea vor fi integrate în proiect,delegarea gestiunii lor fiind încredințată de consiliile locale respective către ADI ”Ecolect Mureș”,cu referire expresă implicit și la Stația de sortare Acățari

-                     Art.7,alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,republicată,cu modificările și completările ulterioare,conform căruia ” Bunurile aferente sistemului managament integrat al deșeurilor sau părți ale acestora,după caz,aparțin domeniului public al județului”

-                     Art.10,alin (6) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,conform căruia ”bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ teritoriale aparțin domeniului public al județului,dacă toate unitățile administrativ teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației”

-                      

Prin HCL nr.18 din  26 aprilie 2018  s-a aprobat  trecerea imobilului situat în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.155,  compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 9841 mp - proprietate publică a comunei Acățari , înscris în C.F 1955/N/Acățari, număr cadastral: 489 , în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș,conform anexei:

 

Nr.crt
Construcții
Nrumăr inventar
Data PIF
Cant
Valoare [lei]
Inițială
Amortizată
Rămasă
1
Hala de sortare
1400
01.01.2009
1
1.174.435,00
686.237,00
488.198,00
 

a)      Echipament (DATE LIPSĂ – DATA DEPUNERII ÎN FUNCȚIUNE A STAȚIERI, VALOAREA AMORTIZATĂ ȘI RĂMASĂ ÎN LEI A ECHIPAMENTELOR)

Nr.crt
ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI
Nrumăr inventar
Data PIF
Cant
Valoare [lei]
Inițială
Amortizată
Rămasă
 
ECHIPAMENTE CU MONTAJ
 
 
 
 
 
 
1
Bandă transportoare intrare
1400
01.01.2009
2
208.488,00
 
 
2
Bandă sortare 12 m
1400
01.01.2009
1
113.573,00
 
 
3
Bandă cu racleți 7,5 m
1400
01.01.2009
1
131.414,00
 
 
4
Bandă cu racleți 3 m
1400
01.01.2009
1
85.135,00
 
 
5
Perforator PET
1400
01.01.2009
1
38.039,00
 
 
6
Presă de balotat
1400
01.01.2009
1
109.588,00
 
 
7
Instalație de golire container
 
01.01.2009
2
27.597,18
27.597,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHIPAMENTE FĂRĂ MONTAJ
 
 
 
 
 
 
1
Autogunoieră IVECO
2101,2
01.01.2009
2
705.866,10
705.866,10
 
2
Transportor container Mueller
2104
01.01.2009
1
281.133,90
281.133,90
 
 

Având în vedere că față de  hotărârea susmenționată mai sunt bunuri care  trebuie predate,se propune prezentul proiect de hotărâre.

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                     Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL ACĂȚARI NR. ____/_____ ,  privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

 

NR.CRT
COD DE CLASIFICAȚIE
DENUMIREA BUNULUI
ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
ANUL DOBÂNDIRII SAU DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ
VALOAREA DE INVENTAR
SITAUȚIA JURIDICĂ ACTUALĂ
1
2.3.2.2.9.3
Autogunoiera Hard Press F14 Iveco
ZCFA1MJ0302533503
2009
352933,05
Proprietatea Comunei Acățari
2
2.3.2.2.9.3
Transportor container Meiller RK 14,55
ZCFA1EG1302532180
2009
281133,88
Proprietatea Comunei Acățari
3
2.1.2.5
Instalație de golire container 2 buc
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
27597,18
Proprietatea Comunei Acățari
4
2.1.2.5
Set container, din care:
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
12500
Proprietatea Comunei Acățari
 
 
Container role 10 mc – 1 buc
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
14240,85
Proprietatea Comunei Acățari
 
 
Container role 15 mc – 1 buc
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
13450,12
Proprietatea Comunei Acățari
 
 
Container role – 20 mc – 6 buc
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
80700,73
Proprietatea Comunei Acățari
 
 
Container 1100 l – 40 buc
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
34033
Proprietatea Comunei Acățari
 
 
Container ptr. Hala de sortare
Utilaje și echipamente tehnologice
2009
21058,77
Proprietatea Comunei Acățari