ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                    

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 8

din 28 februarie 2019

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

         Văzând Expunerea de motive iniţiată de Primarul Comunei Acățari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma derulării procedurilor de achiziție publică ai investiţiei „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”, raportul de specialitate, avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Acățari,

         Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,

         Luând în considerare Instrucțiunea Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice,

         Luând în considerare prevederile Art. 15. Lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

         Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

         Analizând indicatorii tehnico-economici actualizați în faza Proiect tehnic ai investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”,

         Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H o t ă r â ș t e :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ” după cum urmează:

Aria construită:                                       Ac   = 693,20 mp

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului de 2.960.279,91  lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Acățari, Domnul Osváth Csaba.

Art.4 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Acățari și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Acățari.

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,

             Menyhárt Bálint

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                           Secretar,

                                                                         Józsa  Ferenc