ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                    

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.11
din 28 februarie 2019

privind însuțirea  Raportului de evaluare pentru imobilul situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.1245/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1255/2019,

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică nr.5/2019,întocmit de către evaluator atestat ANEVAR,Kopacz Nicolae,

            În temeiul dispozițiilor:

-                art.863 lit.”a” din Codul Civil,

-                    art.3 din Legea nr.213/1998,privind bunurile proprietate publică,

-                    art.123 din Legea nr.215,privind administrația publică locală,republicată cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În  temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  si  completările  ulterioare,

 

 

  H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se însușește Raportul de evaluare imobiliară pentru obiectivul Casă de locuit și teren aferent,situat în comuna Acățari, sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

                   Art.2.Se desemneză  un număr de 2  consilier locali să facă parte din comisia de negociere, ce va fi numită prin Dispoziția Primarului comunei Acățari,respectiv:Magyari Zoltan și More Tibor.

                   Art.3.Prețul în contractul de vânzare  -cumpărare,  va rezulta în urma negicierii, prețul maxim neputând depășii valoarea de piață,stabilit de experrt,respectiv 227.000 lei (47.889 euro)

                   Art.4.Procesul verbal de negociere ,respectiv aprobarea contractului de vânzare- cumpărarea  a imobilului, vor fi  aprobate prin Hotărârea Consiliului local.

                   Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Acățari.

                   Art.6.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică,conform prevederilor legale.

 

                Preşedinte de şedinţă,

             Menyhárt Bálint                          Avizat  ptr.legalitate,

                                                                           Secretar,

                                                                         Józsa  Ferenc