ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                    

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.12

din 28 februarie 2019

privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de concesiune ,având ca obiect concesionarea  pășunilor comunale

 

 

                  

                        Consiliul local al comunei Acățari,

         Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.1246/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1256/2019,

         Având în vedere cererile,prin care se solicit prelungirea duratei Contractelor de concesiune,având ca obiect concesionarea pășinilor comunale:

-         nr.1221/2019,depusă de numitul Rozs Janos

-         nr.1222/2019,depusă de SC Red Angus Farm SRL

-         nr.1223/2019,depusă de Bereczki Sandor

În temeiul:

-                    O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 așa cum a fost modificată prin Legea nr.86/2014, ale Ordinului  nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,cu modificările și completările ulterioare,

-                     Ordinul nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,

-                    Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare,

-                    Legea nr.287/2009,privind Codul Civil,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-                     Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare,

În  temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  si  completările  ulterioare,

 

 

  H o t ă r â ș t e:

 

 

Articolul 1. Aprobă prelungirea duratei următoarelor Contractelor de concesiune,având ca obiect concesionarea de pășuni comunale ,pe o durată de 5 (cinci) ani de la semnare ,urmând a se încheia în acest sens un act adițional la contract:

 

         - nr.1840/28.03.2014,încheiat între Rozs Janos,domiciliat în com.Fîntînele,sat.Fîntănele,nr.23 și comuna Acățari, având ca obiect concesionare de  pășune ,în suprafață de 11,33 ha

-     nr.1754/26.03.2014,încheiat între SC Red Angus Farm SRL,cu sediul în com.Acățari,sat.Stejeriș,nr.76/A, având ca obiect concesionare de pășune,în suprafață de 2,75 ha

-  nr.6392/19.11.2013,încheiat între Composesoratul Roteni,cu exploatația în com.Acățari,sat.Roteni,nr.55, având ca obiect concesionare de pășune,în suprafață de 3,26 ha

 

 Articolul 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Acățari  să încheie actul adiţional care are ca obiect prelungirea duratei contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta.

 

         Articolul 3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

 

         Articolul 4. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredinţează Primarul comunei Acățari.

 

         Articolul 5.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică,conform prevederilor legale.

 

 

           

                               Preşedinte de şedinţă,

                       Menyhárt Bálint                          Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                    Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc