ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR.13

din 28 februarie 2019

privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari

 

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari, 

                   Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1247/2019,raportul  de specialitate nr. 1257/2019 ,

                            În conformitate cu prevederile art.4  din Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor,

                            Având în vedere prevederile art.6  din Ordinul M.A.I.  nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,

                            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

  H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă planul reactualizat având ca obiect :  “Plan de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari” ,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

         Art.2.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei,ISU ”Horea”al județului Mureș ,  SVSU Acățari ,și se aduce la cunoștiință publică .

 

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                        Menyhárt Bálint

                                                                           Avizat ptr.legalitate,

                                                                                  Secretar,

                                                                                  Józsa Ferenc