ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                           

COMUNA ACĂȚARI 

CONSILIUL LOCAL                                      

 

H O T Ă R Â R E A  NR.29

din 27 iunie 2019

Privind  scoaterea la licitatie  în  vederea închirierii a unui imobil apartinând domeniului public al comuneiAcățari

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari ,

                       Văzând expunerea de motive a Primarului  comunei Acățari nr.4740 /2019 și raportul  de specialitate  nr. 4750/2019;

                                   Având în vedere prevederile art.14și art.15  din Legea nr.213/1998,privind proprietatea publica si  regimul  juridic al acesteia;

                                   În conformitate cu prevederile  articolului 861 alin.(3) din Legea nr.287/2009,privind  Codul Civil,

                                   Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările  ulterioare;      

                                   In temeiul  prevederilor art.36, alin.2 lit.c si art.36 alin.5 lit.b ,art.46 alin.3si art.123 alin.1 si alin.2 din Legea nr.215/2001, a administratiei  publice  locale,republicata ,cu modificarile   si   completarile  ulterioare;

        

 

                            H o t ă r â ș t e:

 

         Art.1 . Se aprobă  scoaterea la licitatie în  vederea   închirierii a unui imobil aflat în domeniul public  al comunei Acățari, în suprafață de 13mp, situate în com. Acățari,sat.Acățari,nr.199/B (fosta stație autobuz) în vederea  desfășurării de activități de schimb  valutar  și  casă de amanet.

                   (2) Se aprobă  studiul de oportunitate  conform anexei nr.1 la prezenta  hotărâre.

                    (3) Se aprobă  caietul de sarcini conform anexei nr.2 la prezenta  hotarâre.

         Art.2.Valoarea minima a chiriei de la care se porneste  licitatia  este de 5lei/mp/luna.

                   (2)Termenul de închiriere  este de 20 de ani,cu  posibilitate de prelungire cu acordul   părților. 

         Art.3.Criteriul de atribuire al contractului de inchiriere  este–cea mai avantajoasă  ofertă din punct de vedere al chiriei.

         Art.4.Comisia de evaluare a ofertelor va fi formată prin Dispoziția  Primarului  comunei  Acățari.

Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Acăţari,d-ul  Osvath  Csaba.

 

            Preşedinte de şedinţă,

                    Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                             Józsa  Ferenc