ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL  LOCAL

                                                       

 

H O T Ă R Â R E A NR.3
  din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari ,

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.432/2019 și raportul  de specialitate  nr. 437/2019,

                        Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.28 alin.(3) din   Hotărârea Guvernului României   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

                            H o t ă r â ș t e:

 

 

 

         Art.1.Se aprobă pentru anul 2019, Planul de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă pe persoanele beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi de a presta lunar,la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Viceprimarul ,responsabilul sălii de sport şi inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din Serviciul  asistenţă socială vor ţine evidenţa orelor prestate şi vor asigura instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii.

         Timpul de lucru nu va depăşi   regimul normal de lucru.

         Art.3.În funcţie de solicitări şi acţiuni sau de lucrări de interes local Planul de acţiune poate fi reactualizat.

         Art.4.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

 

 Preşedinte de şedinţă,

     Menyhárt  Bálint

Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,    

                                                                                         Józsa  Ferenc