ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

                                                       

 

H O T Ă R Â R E A  NR.4
din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

         Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.433/2019 și raportul  de specialitate  nr. 438/2019;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr.188/1999,privind Statutul funcționarilor publici,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

         Ținând cont de  prevederile  Hotărârii Guvernului României nr.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare;

         Având în vedere prevederile  Legii-Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

         Văzând prevederile  art.7 din Legea  nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În temeiul art.36, alin.(3), lit.”b”, coroborat cu  art. 45 alin. (1) și  ale art.115, alin.(1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

         Art.1.Se aprobă Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,InstituțieiPrefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

 

 

                                       Preşedinte de şedinţă,

                   Menyhárt  Bálint

Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,    

                                                                                          Józsa  Ferenc