ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                    

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A NR.5

din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea inventarului la finele anului 2018

 

                            Primarul comunei Acăţari,

                                   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                   Văzând prevederile art.122 din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                   Având în vedere prevederile pct.3 din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr.1.753/2004,modificat prin Ordinul nr.1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificările şi completările ulterioare,

                       Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                       În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

                            H o t ă r â ș t e:

 

                   Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal.

                                                                                              lei

Active Fixe:                                                          54.842.235

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale                                357.901

Terenuri şi clădiri:                                               54.484.134

Active curente:

          din care:

Stocuri:                                                                    1.194.834

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:                                                         331.882

 

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:                      725.682

 

TOTAL ACTIVE:                                                     57.094.633

 

                   Art.2.Primarul, șeful Biroului financiar contabil și trsurse umane şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

           

        Preşedinte de şedinţă,

Menyhárt  Bálint

Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,    

                                                                                         Józsa  Ferenc