ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA   ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                                        

 

H O T Ă R Â R E A  NR.6

din  28 februarie 2019     

privind aprobarea Contului de Execuție Bugetară pentru trimestrul IV,anul 2018

 

                                  

                                   Consiliul local al comunei Acățari,

                                   Având în vedere expunerea de motive a Primarului  comunei  Acățari nr.1240/2019 , raportul  de specialitate nr. 1248/2019 ,

                                   În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

                                   Văzând prevederile art.36, alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

                       Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată ,cu modificările și completările ulterioarte,

                       În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

  H o t ă r â ș t e:

 

                       Art.1.Se aprobă  contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018, cu următorii indicatori principali:

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                     7.532.427  Lei

-          total cheltuieli:                   7.920.647  Lei

-          Rezultatul exercitiului        - 388.220  Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:    6.265.655 Lei

-          cheltuieli:  5.730.136 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:      535.519  Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:    1.266.772 lei

-          Cheltuilei: 2.190.511  lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  - 923.739  lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      212.089 Lei

-          cheltuieli:                           205.117 Lei

-          rezultatul exercitiului:         6.972 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

              Preşedinte de şedinţă,

               Menyhárt Bálint

                                                                                        Avizat ptr.legalitate,

                                                                                               Secretar,

                                                                                             Józsa Ferenc