R O M Â N I A                                                                                                                                                                                          JUDETUL MURES

COMUNA ACĂȚARI                                                                                                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 din 28 februarie 2018

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”

și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

 

 

Consiliul local al Comunei Acățari, întrunit în şedinţa ordinară din data  de 28 februarie 2019,

         Văzând Expunerea de motive iniţiată de Primarul Comunei Acățari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma derulării procedurilor de achiziție publică ai investiţiei „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”, raportul de specialitate, avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Acățari,

         Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,

         Luând în considerare Instrucțiunea Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice,

         Luând în considerare prevederile Art. 15. Lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

         Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

         Analizând indicatorii tehnico-economici actualizați în faza Proiect tehnic ai investiției „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ”,

         Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ” după cum urmează:

Aria construită desfă;urată:                     Acd = 1263,50 mp

Aria construită:                                       Ac   = 628,50 mp

Aria utilă totală:                                      Aut = 1040,40 mp

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.264.507,88  lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea cofinanțării proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 224.119,98 lei inclusiv TVA.

Art.4 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Acățari, Domnul Osváth Csaba.

Art. 5 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local a Comunei Acățari Nr. 40 din 8 octombrie 2018.

Art.6 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Acățari și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Acățari.

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

             Menyhárt Bálint

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                           Secretar,

                                                                         Józsa  Ferenc