ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA    ACĂŢARI    

CONSILIUL LOCAL                                                                         

 

H O T Ă R Â R E A NR.10

din 17 februarie 2020   

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV,anul 2019

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1254/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1257/2020,

                                   În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                   Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit. „a” coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit.”a” , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

                            H o t ă r â ș t e :

 

 

                       Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019, cu următorii indicatori principali:

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    9.621.177  Lei

-          total cheltuieli:                  9.565.760 Lei

-          Rezultatul exercitiului           55.417 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                             6.637.587 Lei

-          cheltuieli:                           6.157.171. Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     480.416 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                             2.983.590 lei

-          Cheltuilei:                           3.408.589 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  -424.999 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      207.112  Lei

-          cheltuieli:                            211.576 Lei

-          rezultatul exercitiului:           -4464 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

                        Președinte de ședință,

                        Pecsi Domokos                                   Avizat  pentru legalitate,

                                                                                     Secretar general,

                                                                                       Jozsa Ferenc