ROMANIA                                                                                                   

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                       

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL LOCAL

 
                                                                                                        
H O T Ă R Â R E A NR.11

din 17 februarie 2020

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

 

                          Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1255/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1258/2020,                 

                     În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale,coroborat cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,

             Ţinând cont de prevederile Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,

                     Având în vedere:

-                   Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/20.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie a anului școlar 2019-2020, precum și estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anuu 2021, 2022 și 2023,

-                   Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 842 din 15.01.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

-                   Comunicarea nr. 14239/16.01.2020 privind repartizările pe anul 2020 a sumelor estimate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” ,coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ      .

        

        

 H o t ă r â ș t e:

 

                   Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre   cu următorii indicatori principali:

 

TEXTUL INTEGRAL O GASITI IN ANEXA