ROMANIA                                                                                                   

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL LOCAL
           
 
 

                                                                                                
H O T Ă R Â R E A NR.12

din 30 martie 2020

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

 

                          Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2443/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.21452/2020,

                          În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice ,

              Ţinând cont de prevederile:

-Legii 5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020,

-Decretului 195/2020 , privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul

României,

-Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

                          Având în vedere:

-                   Hotărârea Guvernului României nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ                 

        

 H o t ă r â ș t e  :

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta    cu următorii indicatori principali:

TEXTUL INTEGRAL O GASITI ANEXAT