ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                            

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.13

din 30 martie 2020

privind aprobarea  înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local, având cu asociat unic,  comuna Acățari

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

                Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2444/2020 ,raportul compartimentului de resort  nr. 2453/2020,

                În baza prevederilor Legii nr.31/1990,privind societățile comerciale,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

        Ținând  cont de prevederile art.129,alin.(2),lit”a” și alin.3,lit.”c” și lit.”e” din  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Văzând prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificăriler și completările ulterioare,                        

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

                În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind CodulAdministrativ,

 

 

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

 

Art.1.Se aprobă  înființarea societăți comerciale cu răspundere limitată ”  SC ”TUTTI WELLNESS” S.R.L ,de drept privat și interes local,având ca asociat unic  comuna Acățari.

 (2) Forma juridică a societății va fi ”societate cu răspundere limitată”,cu funcționare  pe durata de 99 ani, începand din momentul înmatriculării in Registrul Comertului.

 (3) Obiectul de activitate :Principalul obiect de activitate al societății constă în:

 

 

---9329-Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a;

---Obiectele de activitate secundare ale societatii vor fii:

---9604-Activităţi de întreţinere corporală;----------------------------------

---6820-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;-----------------------------------------------------------------------------

Art.2.Aportul asociatului unic la constituirea capitalului social,subscris și vărsat este de  200 lei, adica douasutelei.

(1)       Capitalul social mai sus mentionat se divide in 20 (douazeci) parti sociale, fiecare in valoare egala de 10 (zece) lei, detinator al partilor sociale, fiind exclusiv asociatul unic.

Art.3.Sediul social al societății va fi în imobilul situat în com.Acățari,sat.Roteni,nr.246,județul Mureș.

Art.4.Se aprobă Actul Constitutiv al societății SC ”TUTTI WELLNESS” S.R.L,potrivit anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta.

Art.5.Se desemnează Primarul comunei Acățari d-ul Osvath Csaba sau un împuternicit special al acestuia să semneze Actul Constitutiv și actele (declarațiile) notariale aferente.

Art.6. Administrarea societatii se va face prin d-na Fülöp Maria, cetatean roman, avand CNP nr. 2700908264417, domiciliat in sat Roteni, com. Acăţari, nr. 171, jud. Mures, nascuta in Targu Mures, jud. Mures la data de 08,09,1970, posesoare al CI, seria MS, nr. 626233, eliberat de SPCLEP Acatari la data de 28.06.2011. In aceasta calitate ea indeplineste acele operatiuni care sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, avand obligatiile si raspunderile prevazute de lege. Administratorul reprezinta cu depline si nelimitate puteri societatea in raporturile cu persoane fizice, juridice, autoritatile publice, administrative si judiciare.

Mandatul administratorului este de 5 ani, incepand cu data înființării societății.

Drepturile și obligațiile administratorului vor fi prevăzute în Actul Constitutiv.

Art.7.Se împuternicește d-na Fulop Maria să deschidă contul de capital social al societății SC ”TUTTI WELLNESS” S.R.L,să reprezinte comuna Acățari și să semneze toate documentele prevăzute de ligislația în vigoare în vederea realizării formalităților de înmatriculare a societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Art.8. Se aprobă acordarea unui împrumut temporar în sumă de 100.000 lei societății  SC ”TUTTI WELLNESS”.

(1) Împrumutul se face pe bază de convenție cu scopul asigurării bunei funcționări a societății SC ”TUTTI WELLNESS” S.R.L

(2)       Împrumutul va fi rambursat integral în termen de un an de la data acordării.

(3)        În situația nerambursării împrumutului la termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru venituri bugetare potrivit legii.

Art.9.Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

 

 

              Preşedinte de şedinţă,

                   Nám Vilmos

                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                  Secretar,

                                                               Józsa  Ferenc