ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                           

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.14

din 30 martie 2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” PUZ  ACĂȚARI NORD ”-CONSTRUIRE CASĂ MORTUARĂ

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2445/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.2454/2020,

Având în vedere Raportul informârii și consultării publicului , privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare al Planului Urbanistic Zonal ”Acățari Nord”,situat în comuna Acățari,sat.Acățari,f.nr.

Având în vedere Avizul favorabil nr.16/2020  al Arhitectului Șef al Județului Mureș,

În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.47, 50 și art. 56 alin (1)  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2)  lit.” c”, alin (6) lit. ”c”,coroborat cu prevederile art.196,alin.(1),lit.”a” și art.243,alin.(1),lit. ”a”  din OUG. Nr. 57/2019 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                            H o t ă r â ș t e :

 

 

 

Art.1 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Acățari Nord ” pentru terenul situat în comuna Acățari,sat.Acățari,f.nr.,înscris în CF nr.50724 Acățari, nr. cad:50724,  în suprafață de  1768 mp , conform Proiectului  elaborat de SC Arch-Pin-Plus SRL , anexă  care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 – Valabilitatea documentației de urbanism se stabilește de 10 ani de la data aprobării.

Art.3 – Cu deducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Acățari și persoana desemnată cu  atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,autorizarea lucrărilor de construcții

 

     Preşedinte de şedinţă,

                    Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                              Józsa  Ferenc