ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                  

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A  NR.2

din 30 ianuarie 2020

privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Acățari

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.559/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.552/2020,

                        Având în vedere prevederile :

 

-          Hotărârii Consiliului local Acățari nr. 49 din 28 noiembrie 2019 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Acățari , Judeţul Mureş

-          Hotărârii Consiliului local Acățari nr.57/2018 a Consiliului Local Acăţari, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.C.L.E.P. Acățari,

-          Hotărârii Consiliului local Acățari nr.28 din 27 iunie 2019 , privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparaului de specialitate al primarului comunei Acățari,

 
Ținând cont de  Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr. 3/2020, privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari,
Având în vedere art.5,  coroborate cu prevederile art.129,alin.(2),lit.”a”,alin.(3) lit.”c”,raportate la art.365  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Văzând prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

                        În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a”  din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ,

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

                        Art.1.Se aprobă  Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Acățari,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

                        Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei,prevederile Hotărârii Consiliului local Acățari nr.10 din 2 august 2016 își încetează aplicabilitatea.

                        Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează Primarului comunei Acățari,administratorul public ,secretarul general al comunei precum și angajații din apraratul de specialitate al Primarului comunei Acățari.

                        Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului-jud.Mureș,Primarului comunei Acățari ,precum și  angajaților din apraratul de specialitate al Primarului comunei Acățari.

 

           Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                                Secretar general,  

                                                                                                                    Józsa Ferenc