ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.20

din 30 martie 2020

privind schimbarea titularului contractului de concesiune  nr.1840 din 28.03.2014

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2451/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.2460/2020,

         Ținând cont de cererea d-lui Rozs Janos înregistrat sub nr.1780/2020,

         Având în vedere:

-                    prevederile art.XII. alin.( 1-3) din contractul de concesiune  nr.1840 din 28.03.2014,

-                    prevederile art.30 din Ordonanța de Urgență nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

-                     O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 așa cum a fost modificată prin Legea nr.86/2014, ale Ordinului  nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,cu modificările și completările ulterioare,

-                    art.1820 din Legea nr.287/2009,privind Codul Civil republicată cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată,

 

 

H o t ă r  â ș t e :

 

 

Art.1.Se aprobă schimbarea titularului Contractului de concesiune nr.1840 din 28.03.2014, încheiat între Comuna Acățari și Rozs Janos,domiciliat în com.Fîntînele,sat.Fîntănele,nr.23,județul Mureș, din  Rozs Janos, în II Rozs Janos (același titular) ,având sediul profesional în com.Fîntînele,sat.Fîntînele,nr.23,județul Mureș,având Cod Unic de înregistrare 42268077/14.02.2020,având numărul de ordine în registrul comerțului F26/173/14.02.2020.

 

Art.2 – Se împuternicește primarul comunei   să semneze actul adițional de schimbarea titularului Contractului de concesiune nr.1840 din 28.03.2014, încheiat între Comuna Acățari și Rozs Janos , conform art. 1.

 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului comunei Acățari; - Biroului financiar contabil și resurse umane; - Instituției Prefectului Județului Mureș;d-lui Rozs Janos.

 

 

 

 

                  Preşedinte de şedinţă,

                       Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                             Józsa  Ferenc