ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                         

COMUNA    ACĂŢARI 

CONSILIUL LOCAL  

 

                                                                                                                 

 H O T Ă R Â R E A NR.23

din 18 mai 2020   

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I,anul 2020

 

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3191/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3203/2020,

                            În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                            Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. „c” , alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019,  privind Codul administrativ,

 

 

 H o t ă r ă ş t e :

 

 

                       Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2020, cu următorii indicatori principali:

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    2.967.902  Lei

-          total cheltuieli:                 1.637.094 Lei

-          Rezultatul exercitiului    1.330.808 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri: 2.829.468 Lei

-          cheltuieli: 1.570.716. Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     1.258.752 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri: 138.434       lei

-          Cheltuilei: 66.378 lei

-          Rezultatul exercitiului SD: 72.056 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      53.731  Lei

-          cheltuieli:                          40.543 Lei

-          rezultatul exercitiului:       13.188 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            Art.3.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș, Biroului financiar contabil și resurse umane și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

               Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc