ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                             

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.25

din 18 mai 2020

privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale

la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

          Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând Referatul de aprobare nr.3193/2020 al primarului comunei Acățari,

Raportul de specialitate nr.3205/2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

        Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 89, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;

       Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

        În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin (14) coroborat cu art. 196 alin (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

 

                        H o t ă r â ș t e :

 

 

         Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunei Tăureni din judeţul Mureș.

        Art.2. Se mandatează domnul Veres Gaspar Ervin ,reprezentant al comunei Acățari în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

       

        Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei.

 

       Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului jud.-Mureș,Primarului comunei Acățari, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

         Preşedinte de şedinţă,

                             Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc