ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                      

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.26

din 18 mai 2020

privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari au domiciliul,reședința ori sediul pe raza comunei Acățari,care nu se supun înmatriculării

 

                       

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.575/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr. 574 /2020,

            Având în vedere:

-                adresa Instituției Prefectului jud-Mureș nr.13675/07.10.2019,

-                    Avizul nr.3794956/2020 al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor,

-                    prevederile art.14,alin.(1) din  Ordonanța de Urgență nr.195/2002,privind circulația pe drumurile publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-                    prevederile art.22,lit”a” și art.25,alin.(1)  din Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  Ordonanța de Urgență nr.195/2002,privind circulația pe drumurile publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-                    prevederile art.23 din Ordinul nr.1501/2006,privind procedura înmatriculării,înregistrării,radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare,

-                    prevederile art.1,alin.(1) și (2) din OUG nr.78,privind omologarea,eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării,înmatruculării sau înregistrării acestora în  România,

-                    prevederile alin.(1) și art.2 din OG nr.81/2000,privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România,

În temeiul art.129, alin.(1),completat cu prevederile alin.(7),lit.”s” de prevederile alin.(14),precum și prevederile art.139,alin.(1) și prevederile art.196,lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

 

 

                       H o t ă r â ș t e:

 

 

            Art.1.Se aprobă  Regulamentului pentru înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari au domiciliul,reședința ori sediul pe raza comunei Acățari,care nu se supun înmatriculării,conform Anexei,care face parte integrantă din prezenta.

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei,prin Poliția locală.

Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legaleși se comunică,cu:

-          Instituția Prefectului- jud.Mureș

-          Primarul comunei Acățari

 

 

Preşedinte de şedinţă,

       Nám Vilmos

                                                                                      Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                Secretar,

                                                                                         Józsa  Ferenc