ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.27

din 18 mai 2020

privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 832 din 27.03.2019, zona 1 Sânpaul, judeţul Mureş

 

 

         Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând Referatul de aprobare nr.3195/2020 al primarului comunei Acățari,

Raportul de specialitate nr.3207/2020 ,precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Ţinând cont de prevederile:

-  art. 38.1.1 , art. 38.1.2 lit. „a” şi „e” din Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr.832 din 27.03.2020

- art. 17, alin. (3) punctul 27 , alin. (4) lit. „h” şi „j” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI Ecolect Mureş.

În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2)  „d” coroborate cu cele ale alin.(4), lit. „c”  şi ale alin.( 7) lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborate cu cele ale alin.(3) lit. „d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

Art. 1. Se însuşeşte „Notificarea de încălcare” cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre, referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 832 din 27.03.2019, încheiat cu Asocierea SC Sylevy Salubriserv SRL-SC BRAI CATA SRL, reprezentată prin liderul asocierii SC Sylevy Salubriserv SRL, cu sediul în comuna Ceuaşul de Câmpie nr.265  

Art. 2. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Acățari să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş orice demersuri vor fi necesare în realizarea prevederilor stipulate în cuprinsul notificării menţionate la art.1.

 

Art.3. (1) În situaţia sistării prestării serviciului de către operator, în interiorul termenului de remediere acordat conform notificării aprobate în condiţiile art.1, se mandatează ADI Ecolect Mureş să realizeze demersurile necesare atribuirii unui contract de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul UAT Acățari, prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare.

(2) Durata contractului încheiat în condiţiile menţionate la alin.(1) nu va depăşi durata necesară organizării unei procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, respectiv emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor ce fac obiectul acelui contract.

(3) Condiţiile delegării în regim de urgenţă sunt cele aprobate pin HCL 42 din 8 octombrie 2018

(4) Se consideră sistare a serviciului, în înţelesul prezentei hotărârii, orice întrerupere propriu-zisă a serviciului de către operator  sau o notificare din partea acestuia în acest sens.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul comunei Acățari , şi se comunică Instituției Prefectului jud.-Mureș Consiliului Judeţean Mureş, ADI Ecolect Mureş, respectiv Primarului comunei Acățari , care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

               Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc