ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.28

din 18 mai 2020

pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Comunei Acățari și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3196/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3208 /2020,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind .autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin (1)  și alin. (2), lit. c),coroborat cu alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. 1 lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r â ș t e  :

 

 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul de eliberare a Acordului pentru realizarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile parținând domeniului public al Comunei Acățari și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul Comunei Acățari, prin persoana desemnată cu  atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,autorizarea lucrărilor de construcții va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art.3.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

Preşedinte de şedinţă,

               Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                  Józsa  Ferenc