ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                        

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.3

din 30 ianuarei 2020

privind aprobarea statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului

din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.560/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.553/2020,

                        Având în vedere prevederile :

Ø  Art.11, art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” și art.40 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și H.C.L. nr.42/2017 privind stabilirea salariilor de bază afuncţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Acățari;

Ø  H.G.R. nr. Nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ø  art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

 
Ținând cont de  Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr.46 din  31 octombrie  2019 , privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Văzând prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

                  În temeiul  art.129  alin.(3) , lit.”c” , art.196,alin.(1),lit.”a” ,  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H o t ă r â ș t e :

 

 

 

 

Art.1. – Se aprobă Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

                        Art.2.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                                Secretar general,  

                                                                                                                                                Józsa Ferenc