ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.30

din 18 mai 2020

privind înregistrarea comunei Acățari în Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

 

 

         Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3198/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3210 /2020,

Având în vedere:

– prevederile HG nr.1235/2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar , modificată prin Hotărârea de Guvernului nr. 1070 din 11 decembrie 2013,respectiv cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiile art.23, 24, 25 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.168/2011;

– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.173/2011 și Hotărârea nr.1070/11.12.2013;

– Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.14/2011;

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.95/28.01.2011;

         Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

                        În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

Art. 1. – Aprobă înregistrarea comunei Acățari  în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

 Art. 2. – Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului vor fi suportate din bugetul local al comunei Acățari.

 

Art. 3. – Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși acesta nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei şi nu mai mult de 30 de lei.

Art.4. – Selecția instituției de credit acceptoare de plăți electronice se va face cu respectarea prevederilor Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.

Art.5. –   Primarul  comunei Acățari, prin Biroul financiar contabil și resurse umane  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei .

 

               

Preşedinte de şedinţă,

               Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                    Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc