ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                      

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.31

din 18 mai 2020

privind aprobarea valorii  și a Regulamentul privind derularea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local,pentru anul 2020,pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3199/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3211 /2020,

Având în vedere:

-         art.127 alin.(3), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. b) și d), coroborate cu alin.(4) lit.a) și alin.(8) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

-         Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

-         Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

-          Hotărârii de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

-         Hotărârii Consiliului local al comunei Acățari nr.11 din 17 februarie 2020,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

         În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                Art.1.Se aprobă acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local,pentru anul 2020,pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu sediile pe raza teritorială a comunei Acățari, în valoare de 110.000 lei

         Art.2.Se aprobă  Regulamentul privind derularea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local,pentru anul 2020,pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

 

 

        

Art.3. Solicitanții pot primi sprijin financiar numai pentru un singur proiect. Valoarea finanțării  nu poate depăși  mai mult de 90% din valoarea proiectului

         Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-         Instituția Prefectului-jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

-         Unitățile de cult de pe raza administrativ teritorială a comunei Acățari.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

               Nám Vilmos

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc

 

REGULAMENTUL SI FORMULARUL O GASITI ANEXAT