ROMANIA                                                                                            

 JUDEŢUL MUREŞ                                                                             

COMUNA ACĂȚARI             

CONSILIUL LOCAL                                                                    

 

H   O   T   Ă   R   Â   R   E  A NR.32

din 18 mai 2020

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2020, în domeniile: sport şi asistenţă socială

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3200/2020  a Primarului comunei Acăţari, raportul de specialitatenr.3212/2020 și avizul Comisiei de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local

                        În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, modificată şi completată , precum şi dispoziţiile legale specifice fiecărui domeniu, respectiv:

·        Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată şi completată ;

·        Ordinul Nr.664/2018 ,privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;

·        Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

            Art.1.Se aprobă Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor sportive   pe anul 2020,conform anexei nr.1 care face parte integrantă prin prezenta.

 

 

 

            Art.2.Se aprobă Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor de asistență socială   pe anul 2020,conform anexei nr.2 care face parte integrantă prin prezenta.

Art.3. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din local în domeniile:  sport şi asistenţă socială, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și prin publicare pe site-ul Primăriei și se comunică: Instituției Prefectului-jud.Mureș. Primarului comunei și persoanelor prevăzute care răspund cu ducerea la îndeplinire

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,

                              Nám Vilmos

                                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                                Józsa  Ferenc

 

REGULAMENTUL SI FORMULARELE O GASITI ANEXAT