ROMANIA                                                                                                                

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                              

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                     

                                                                      

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.33

din 22 iunie 2020

pentru validarea Dispoziţiei nr. 127 din 26 mai 2020

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2020

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

         Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3965/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3975/2020,

Ţinând seama de prevederile art.19 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile OUG nr.11/2020 și a Hotărârii Guvernului României nr.201/2020,

Având în vedere contractul nr.3939/2554/31.03.2020, încheiat între DSP Mureș și comuna Acățari,

Conform art.7, alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

În temeiul art.129, alin.(2),lit.”b”,alin.(4),lit.”a”,art.136 alin.(8) și art.196,alin.(1),lit.”a”  din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

 

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

 

Art.1. Se validează Dispoziţia nr. 127 din 26 mai 2020, privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2020.

         Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

       More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,     

                                                                                               Józsa Ferenc