ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ              

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.34

din 22 iunie 2020

privind  acceptarea ofertei de sponsorizare a Gemeentelijk Murgeșticomite Kasterlee-Lichtaart-Tielen

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari;

        Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3966/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3976/2020;

        Ținând cont de Sponsorship Agreement nr.1850/02.03.2020;

        Având în vedere prevederile:

-                    Art.1, art.4 și art.5 din Legea nr.32/1994,privind spozorizarea,cu modificările și completările ulterioare,

-                    Art.69 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

-                    Art.129 alin.(2) lit.e” din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

                        În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                     H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1.Se acceptă spozorizarea de la Gemeentelijk Murgeșticomite Kasterlee-Lichtaart-Tielen,cu sediul în Krombraken 17, B-2460 ,Kasterlee Belgia în valoare de 20.000 euro.

Art.2.Se aprobă includerea sumei în bugetul local al comunei Acățari.

Art.3.Suma va fi folosită exclusive pentru renovarea/modernizarea castelului Toldalagi din satul Muregești,comuna Acățari.

 

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      Gemeentelijk Murgeșticomite Kasterlee-Lichtaart-Tielen

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

       More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                              Secretar general,       

                                                                                Józsa Ferenc