ROMANIA                                                                                

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.35

din 22 iunie 2020

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3967/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3977/2020,

         Având în vedere contractul de sponsorizare nr. 1850/02.03.2020 încheiat între Comuna Acățari și Gemeentelijk Murgeșticomite Kasterlee-Lichtaart-Tielen

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale,

                     Ţinând cont de prevederile:

-Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,

-                    Art.1, art.4 și art.5 din Legea nr.32/1994,privind spozorizarea,cu modificările și completările ulterioare,

-                    Art.69 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

-                    Art.129 alin.(2) lit.e” din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ                

        

 H o t ă r â ș t e

 

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului activității finanțate din venituri proprii sursa E, după cum urmează:

-Se majorează veniturile la contul: 37.10.01 cu suma de 97.000 lei

-Se majorează cheltuielile la capitolul 67.10.03.07, Cămine culturale titlul 2002 reparații curente cu suma de 97.000 lei

 

Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 cu următorii indicatori principali: