ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                              

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.38

din 22 iunie 20202

pentru modificarea și completarea HCL nr. 29/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând Referatul de aprobare nr.3970/2020 a Primarului, cu privire la modificarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș;

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”i”, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobate cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 privind  serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor aprobat prin  Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş,

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu  art.196,alin.(1),lit.”a”și  art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

                                      H o t ă r â ș t e :

 

 

 

Art. 1.  „Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș” aprobat prin HCL nr. 29/2016,  se modifică și se completează conform anexei 1 la prezenta.

          Art.2. Se mandatează viceprimarul Primarul comunei Acățari, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” modificarea și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş aprobat conform art.1.

 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,       

                                                                                           Józsa Ferenc