ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.39

din 22 iunie 2020

privind darea  in folosinta gratuita, pe perioada determinata, către SC Tutti Wellness SRL, a imobilului Casă de tineret cu piscină ,situat în satul Roteni,nr.246 ,comuna Acățari

       

 

 

                Consiliul local al comunei Acățari;

        Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3971/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3981/2020;

        Având în vedere:

- prevederile art. 92, alin (2), lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei

 - prevederile art. 108, lit.”d”, din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei;

 - prevederile art. 129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

- prevederile art.2146 din Codul Civil,

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

 În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

 

 

                H o t ă r â ș t e :

 

 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata, de 49 ani către SC Tutti Wellness  SRL a imobilului Casă de tineret cu piscină, cu elementele de identificare prevăzut în anexa nr.1 ,situat în comuna Acățari,sat.Roteni,nr.246A , conform Contractul de comodat prevazut in anexa nr.2 , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 Art.2. Se imputerniceste primarul/administratorul public al comunei  sa semneze contractul de comodat si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu SC Tutti Wellness SRL.

 Art.3.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      SC Tutti Wellness SRL

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                             Secretar general,       

                                                                                Józsa Ferenc